Algemene voorwaarden Team Estetica
voor het laatst gewijzigd op 17-12-2023

 1. Definities en toepasselijkheid
 1. Onder Opdrachtnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: De vennootschap onder firma Team Estetica (gevestigd te (4611 AZ) Bergen op Zoom) rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vennoten mevrouw Angelica Hendrika Hubertina de Brouwer en de heer Orselle Hendriksen, hierna te noemen Team Estetica.
 2. Onder Klant wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die bij Team Estetica één of meerdere Programma’s afneemt.
 3. Onder Programma wordt verstaan: een door Team Estetica verzorgd programma, waaronder – maar niet beperkt tot – de PMU Cursus.
 4. Onder Overeenkomst wordt verstaan: een overeenkomst tussen Team Estetica en de Klant met betrekking tot het afnemen van een Programma.
 5. Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zijn op alle (toekomstige) Overeenkomst en (aanvullende) Overeenkomsten tussen Team Estetica en de Klant. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 6. Andere algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Klant, zijn niet van toepassing. De door Team Estetica gehanteerde Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren.
 1. Totstandkoming van een overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich op de website inschrijft voor een Programma en hiervoor betaalt. De klant verklaart door middel van het aanvinken van een kopie van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud ervan in te stemmen.
 2. De Overeenkomst kan alleen door Team Estetica worden uitgevoerd als de Klant bij de inschrijving correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt.
 3. Team Estetica verkoopt geen Programma(‘s) aan personen onder de 18 jaar.
 1. Ontbinding en herroepen van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst kan door Team Estetica tot vijf werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, worden ontbonden, zonder dat Team Estetica jegens de Klant hierdoor aansprakelijk wordt.
 2. Vanwege de digitale aard van het Programma, kan deze na ontvangst niet worden teruggezonden aan Team Estetica (herroepingsrecht). De Klant heeft bij het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk verklaard direct toegang te krijgen tot het Programma, waardoor het recht tot herroepen komt te vervallen.

  Niet goed; geld terug regeling
  Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via hello@member.teamestetica.nl) bij ons worden ingediend; 

  Wanneer je de cursus volgt, alles doet wat ik je in de modules leer, en je hebt helemaal geen resultaat dan krijg jij je geld terug.

  Je moet kunnen aantonen dat je alles hebt gedaan alleen dan kan jij je geld binnen 14 dagen terug krijgen. De garantie is NIET voor mensen die de cursus voor niets willen hebben.

  Voor de duidelijkheid dit is wat NIET onder de 14 dagen garantie valt:

  Ik heb me bedacht PMU is eigenlijk niks voor mij of Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor de cursus.

  Het komt hier op neer: Als jij de cursus doet en na 14 dagen doet de cursus helemaal niks voor jou dan krijg jij je geld terug. Zo zeker is Angelica ervan dat als jij het werk doet en alles volgt dat ook jij resultaat kan behalen.

  ; en je hebt het Programma tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.

  Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw verzoek aan je laten weten.

 1. Levering
 1. De levering van het Programma vindt plaats nadat Team Estetica de (aan-)betaling van de Klant heeft ontvangen.
 2. In geval dat de door de Klant verstrekte contact- en adresgegevens niet juist zijn, waardoor de Overeenkomst niet of niet tijdig kan worden nagekomen, komt dit geheel voor het risico van de Klant.
 3. Indien de levering van het Programma met meer dan veertien werkdagen is overschreden, kan de Klant de Overeenkomst eenzijdig ontbinden, waarbij Team Estetica het bedrag dat door de Klant is voldaan zo spoedig mogelijk zal terugbetalen.
 1. Betaling
 1. Wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen ingevolge artikel 3.1, is de Klant gehouden het gehele aankoopbedrag aan Team Estetica te voldoen.
 2. De aankoopbedrag van Programma’s zijn terug te vinden op de website van Team Estetica.
 3. Indien ter zake betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling in de Overeenkomst is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is via de in de webshop genoemde betaalmethode(n).
 1. Live Events
 1. Zonder daartoe gehouden te zijn, organiseert Team Estetica periodiek live events. De Klant kan zich hiervoor in te schrijven via link op de website, waarbij tevens het verschuldigde inschrijfgeld wordt voldaan. Mocht de Klant zijn deelname aan het live event willen annuleren, dan kan dit door een email te sturen aan hello@member.teamestetica.nl. In geval de annulering geldt de volgende staffel:
 • Bij annulering vanaf 8 tot 4 weken voor de bijeenkomstdatum is de Klant gehouden 50% van de deelnamekosten aan Team Estetica te voldoen.
 • Bij annulering vanaf 4 weken tot 1 week voor de bijeenkomstdatum is de Klant gehouden om 75% van de deelnamekosten te voldoen aan Team Estetica.
 • Bij annulering vanaf een week tot en met de einddatum van de activiteit is de Klant gehouden om 100% van de deelnamekosten aan Team Estetcia te voldoen.

  2. In geval van overmacht heeft Team Estetica het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van het live event op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Team Estetica daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Klant niet meer van Team Estetica kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, oproer, watersnood, waterschade, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Team Estetica, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, wanprestaties door de leveranciers van Team Estetica, alsmede overheidsmaatregelen.

 1. Intellectuele Eigendom
 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Team Estetica geproduceerde (studie)materialen waaronder – maar niet beperkt tot – boeken, filmpjes, digitale content etc, en ongeacht de vorm waarin dit geleverd is –(hard copy, digitaal of anderszins) blijven te allen tijde bij Team Estetica.
 2. Gebruik van (studie)materialen en toegang tot de digitale leeromgeving, anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan, evenmin het verkopen of het afstaan daarvan aan derden.

8. Klachtenregeling en privacy

 1. Team Estetica stelt haar Programma met de grootst mogelijke zorg samen. In het geval dat de Klant een klacht heeft aangaande de Overeenkomst, dan dient hij dit zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 24 uur na levering van het Programma, dit volledig en duidelijk omschreven, aan Team Estetica te melden.
 2. Klachten dienen per email aan hello@member.teamestetica.nl te worden gestuurd en zullen zo snel mogelijk door Team Estetica worden behandeld.
 3. Team Estetica verwerkt in uitoefening van haar bedrijf persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming . De Klant kan hierover meer informatie vinden in de Privacy Statement op de website van team Estetica.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Team Estetica wordt uitgekeerd De aansprakelijkheid van Team Estetica wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enig andere hoofde, is uitsluitend beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst betaalde prijs die volgt uit de Overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Team Estetica voor schade ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door dood of lichamelijk letsel bedraagt nooit meer dan het verzekerde bedrag.
 3. De aansprakelijkheid van Team Estetica voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
 4. De in artikel 9.1 tot en met 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Team Estetica.
 5. In geval van overmacht, waaronder ieder geval wordt begrepen de omstandigheden onder artikel 6.2, is Team Estetica niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op de aanbiedingen, de Overeenkomst en alle (toekomstige) overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende Algemene Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.